Obsah

Odbor výstavby a životního prostředí

 

Plní úkoly stavebního úřadu pro správní obvody Horní Slavkov, Krásno a Nová Ves.
Vede územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění staveb, využití území, chráněném území a stavební uzávěře. Provádí stavební řízení a vydává rozhodnutí o povolení stavby, odstranění stavby (stavební povolení, ohlášení staveb, změna v užívání stavby apod.). Vydává kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlasy, souhlasy s užíváním stavby apod. pro povolené stavby. Ve stavebním řízení dbá na soulad zpracované projektové dokumentace s právními předpisy, stanovisky účastníků řízení, dotčených orgánů. Vykonává státní stavební dohled. Přiděluje čísla popisná. Provádí řízení ve správním řízení o deliktech a přestupcích a následně vydává rozhodnutí o finančním postihu.
Vydává povolení k umístění domovní čistírny odpadních vod, studním nebo k jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod. Na úseku komunikací rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie (stavební povolení vede speciální stavební úřad Sokolov). Projednává správní delikty ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad.
Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikaci, a to:
- zvláštní užívání místních a účelových komunikací (překopy, částečná uzavírka),
- zábory - stavební práce, kulturní akce, vyhrazená parkování apod.,
- úplná uzavírka s objížďkou.
Zajišťuje veškeré činnosti a úkoly města v oblasti samostatné působnosti v procesu územního plánování, zajišťuje metodickou podporu starostovi, RM a ZM v územně plánovacích řízeních, při nichž je město dotčeným subjektem.
Na úseku životního prostředí vydává pro správní obvod Horní Slavkov souhlas ke kácení stromů a určuje náhradní výsadbu, je správcem vodních toků. Přijímá a vyřizuje žádosti o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a vydává rozhodnutí o odvodech ze ZPF. Koordinuje a zajišťuje odpadové hospodářství města. Provádí odchyt toulavých, zdivočelých a synantropních zvířat, zabezpečuje jejich umístění v útulku. Plánuje výsadbu a obnovu zeleně ve městě. Dále odbor zajišťuje výkon trestu obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací. Zajišťuje a koordinuje úkoly úřadu uložené zákonem o IZS a krizovým zákonem, opatření proti povodním, vybavení dětských hřišť.