Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Horní Slavkov
Město Horní Slavkov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dlouhá 634 / 12
35731 Horní Slavkov
recepce: 354 229 666
E-mail: podatelna@hornislavkov.cz
WWW: https://www.hornislavkov.cz/
ID Datové schránky: pm6bqn3
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dlouhá 634 / 12
  35731 Horní Slavkov
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dlouhá 634 / 12
  35731 Horní Slavkov
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 17:30
  úterý8:00 – 15:00
  středa8:00 – 17:30
  čtvrtek8:00 – 15:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  recepce: 354 229 666
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: pm6bqn3
19-0862175349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00259322
DIČ: CZ00259322

Žádosti o informace

Informace lze získat v recepci Městského úřadu Horní Slavkov, Dlouhá 624/12 Horní Slavkov, který se nachází v přízemí úřadu, nebo na internetových stránkách www.hornislavkov.cz. Žádosti a jiná podání, adresované Městu Horní Slavkov, lze podat v písemně formě v podatelně Městského úřadu Horní Slavkov, Dlouhá 634/12 Horní Slavkov, elektronicky prostřednictvím e-mailu: podatelna@hornislavkov.cz nebo prostřednictvím datové schránky: pm6bqn3.

Žádosti o informace je možné také podat  přímo na konkrétním odboru či u konkrétního pracovníka, který neprodleně zajistí evidenci žádosti podatelnou Městského úřadu Horní Slavkov.

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2005

2005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,2 kB
Staženo: 1,119×

Výroční zpráva za rok 2006

2006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,13 kB
Staženo: 1,193×

Výroční zpráva za rok 2007

2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,57 kB
Staženo: 1,085×

Výroční zpráva za rok 2008

2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 75,71 kB
Staženo: 1,078×

Výroční zpráva za rok 2009

2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,28 kB
Staženo: 1,133×

Výroční zpráva za rok 2010

2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 148,9 kB
Staženo: 1,132×

Výroční zpráva za rok 2011

2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 440,21 kB
Staženo: 1,147×

Výroční zpráva za rok 2012

2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 353,14 kB
Staženo: 1,136×

Výroční zpráva za rok 2013

výroční zpráva 106_1999 za rok 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,08 kB
Staženo: 1,943×

Výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva za rok 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 306,01 kB
Staženo: 1,113×

Výroční zpráva za rok 2015

výroční zpráva za rok 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 101,89 kB
Staženo: 948×

Výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 382,49 kB
Staženo: 927×

Výroční zpráva za rok 2017

2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 660,28 kB
Staženo: 626×

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 385,54 kB
Staženo: 562×

Výroční zpráva za rok 2019

2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 980,19 kB
Staženo: 325×

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 551,12 kB
Staženo: 230×

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 309,22 kB
Staženo: 155×

Výroční zpráva za rok 2022

vyrocni_zprava_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 400,58 kB
Staženo: 51×

PODÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍ O PRÁVECH A POVINNOSTECH OSOB

Dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)

 

1. HLAVA VIII - ODVOLACÍ ŘÍZENÍ- ust. § 81 a násl. správního řádu

Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání musí mít náležitosti, uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

2. HLAVA X - OBNOVA ŘÍZENÍ - ust. § 100 a násl. správního řádu

Řízení před správním orgánem, ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci, se na žádost účastníka obnoví,  jestliže

a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo

b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

 Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.

Ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z moci úřední rozhodnout též správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže je dán některý z uvedených důvodů a jestliže je na novém řízení veřejný zájem; do konce uvedené lhůty musí být rozhodnutí o obnově řízení vydáno.

 

 Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“

 

1. Odvolání dle § 16 odst. 1 InfZ

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1 zákona) se podává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence či v podatelně městského úřadu ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Adresuje se: Město Horní Slavkov, odbor správní a vnitřních věcí, Dlouhá 634/12, 357 31  Horní Slavkov.

Odvolání musí obsahovat označení:

- toho, kdo odvolání podává, v rozsahu § 14 odst.2 InfZ (žadatel),

- proti jakému rozhodnutí je odvolání podáváno,

- informace, která byla požadována.

O odvolání proti rozhodnutí MM rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje.

Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem, na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu.

 

2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost podává ten, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 InfZ (odkaz na zveřejněnou informaci), kterému po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 InfZ nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 InfZ nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 Zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní zpracovatel písemný záznam.

Stížnost se podává do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6 InfZ (odkaz na zveřejněnou informaci), podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ (informace se nevztahují k působnosti Města) nebo podle § 17 odst. 3 InfZ (oznámení o výši úhrady),

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 InfZ (základní a prodloužená lhůta).

O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje.

Zvláštní úprava opravných prostředků dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Odvolání
Proti rozhodnutí vydanému podle zákona č. 337/1992 Sb. má účastník řízení právo podat odvolání.
Lhůta pro odvolání je 30 dnů. Odvolání proti rozhodnutí o místních poplatcích nemá odkladný účinek, tj. nepozastavuje placení poplatků. Odvolání se podává písemně prostřednictvím podatelny úřadu nebo ústně do protokolu u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Musí obsahovat tyto náležitosti - přesné označení správce daně, přesné označení odvolatele, číslo jednací, případně číslo platebního výměru nebo jiná jednoznačná identifikace rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí, návrh důkazních prostředků k tvrzení v odvolání uvedeným, není-li odvoláním namítán jen rozpor s právními předpisy, navrhované změny či zrušení rozhodnutí.

 

Zvláštní úprava opravných prostředků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. V ostatním platí příslušná ustanovení správního řádu (viz. výše).