Obsah

Odbor majetku a investic (OMI)

Provádí správu nemovitého majetku města, dohlíží na správu majetku svěřeného organizacím města. Zastupuje město při jednáních k zajišťování stanovených úkolů s dotčenými orgány státní správy, místně příslušným stavebním úřadem, se správci a majiteli inženýrských sítí a ostatními právnickými a fyzickými osobami v rozsahu působnosti úkolů odboru. Zajišťuje agendy spojené s převody nemovitostí, věcnými a jinými právy včetně návrhů na vklad do KN. Zajišťuje a koordinuje komplexní pojištění majetku města a dalších pojištění, zodpovídá za likvidaci pojistných událostí.
 
Monika Volfová Volfová

vedoucí odboru

příprava a realizace investičních akcí města, Komise rozvoje města, správa komunikací, tepelného hospodářství a inženýrských sítí, osoba pověřená zastupováním města v rozsahu činností svěřených odboru


Tel.: 354 229 680, 602 110 499
E-mail: monika.volfova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 219

 

 

 

Bc. Ondřej Lukeš Lukeš

referent, zástupce vedoucí odboru 

příprava a realizace investičních akcí města, správa veřejného osvětlení, městského dohlížecího kamerového systému, sítí elektronických komunikací a sportovního hřiště Školní ul.


Tel.: 354 229 684, 724 754 693
E-mail: ondrej.lukes@hornislavkov.cz
Kancelář č. 218

 
 

 

Petra BednářováBednářová

referentka

příprava a realizace investičních akcí města, správa Městské památkové zóny, projednání podmínek pro povolování cizích staveb na území města


Tel.: 354 229 667, 724 755 079
E-mail: petra.bednarova@hornislavkov.cz 
Kancelář č. 218

 

 

 

 

Marcela Václavíková

referentka

prodej, pronájem pozemků, likvidace pojistných událostí, věcná břemena a služebnosti, dopravní značení


Tel.: 354 229 683, 602 324 386

E-mail: marcela.vaclavikova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 217