Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor výstavby a životního prostředí (OVŽP)

Plní úkoly stavebního úřadu pro správní obvody Horní Slavkov, Krásno a Nová Ves.
Vede územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění staveb, využití území, chráněném území a stavební uzávěře. Provádí stavební řízení a vydává rozhodnutí o povolení stavby, odstranění stavby (stavební povolení, ohlášení staveb, změna v užívání stavby apod.). Vydává kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlasy, souhlasy s užíváním stavby apod. pro povolené stavby.   Ve stavebním řízení dbá na soulad zpracované projektové dokumentace s právními předpisy, stanovisky účastníků řízení, dotčených orgánů. Vykonává státní stavební dohled. Přiděluje čísla popisná. Provádí řízení ve správním řízení o deliktech a přestupcích a následně vydává rozhodnutí o finančním postihu.
Vydává povolení k umístění domovní čistírny odpadních vod, studním nebo k jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod (stavební povolení vydává vodoprávní úřad Sokolov). Na úseku komunikací rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie (stavební povolení vydává speciální stavební úřad Sokolov). Projednává správní delikty ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad.
Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikaci, a to:
- zvláštní užívání místních a účelových komunikací (překopy, částečná uzavírka),
- zábory - stavební práce, kulturní akce, vyhrazená parkování apod.,
- úplná uzavírka s objížďkou.
Zajišťuje veškeré činnosti a úkoly města v oblasti samostatné působnosti v procesu územního plánování, zajišťuje metodickou podporu starostovi, RM a ZM v územně plánovacích řízeních, při nichž je město dotčeným subjektem.
Na úseku životního prostředí vydává pro správní obvod Horní Slavkov souhlas ke kácení stromů a určuje náhradní výsadbu, je správcem vodních toků. Koordinuje a zajišťuje odpadové hospodářství města. Provádí odchyt toulavých, zdivočelých a synantropních zvířat, zabezpečuje jejich umístění v útulku. Plánuje výsadbu a obnovu zeleně ve městě. Zajišťuje a koordinuje úkoly úřadu uložené zákonem o IZS a krizovým zákonem, opatření proti povodním, vybavení dětských hřišť. 
Formuláře Odboru výstavby a životního prostředí

Bc. Hana Gregorová, DiS. Bc. Gregorová, DiS.

vedoucí odboru

umisťování a povolování staveb

Tel.: 352 350 685, 602 324 341
E-mail: hana.gregorova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 325

 
 
 

Markéta Bašová Bašová

úřednice

umisťování a povolování staveb, povolení zvláštního užívání komunikací

Tel.: 352 350 669, 725 869 740
E-mail: marketa.basova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 325

 

 

 

 

Ing. Michaela Weinlichová Ing. Weinlichová

úřednice

umisťování a povolování staveb, povolení zvláštního užívání komunikací

Tel.: 352 350 675
E-mail: michaela.weinlichova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 325

 

 

 

 

Bc. Lenka Krejsová Bc. Krejsová

úřednice

odpady, povolování kácení a výsadby dřevin, ochrana zvířat

Tel.: 352 350 670
E-mail: lenka.krejsova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 324