Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor výstavby a životního prostředí (OVŽP)

Zajišťuje agendu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro správní území města Horní Slavkov, města Krásno a obce Nová Ves. Vede správní řízení (územní a stavební), kdy vydává příslušná rozhodnutí a stavební povolení. Dále vydává územní souhlas,  ohlášení, kolaudační souhlas a další příslušná opatření. Povoluje terénní úpravy a odstraňování staveb. Nařizuje nezbytné úpravy staveb nebo zabezpečovací práce. Vede správní řízení o deliktech a přestupcích a následně vydává rozhodnutí o finančním postihu dle stavebního zákona a v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Pro správní území města Horní Slavkov přiděluje čísla popisná a evidenční dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Jako silniční správní úřad pro správní území města Horní Slavkov ve věci místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, vydává povolení, např. zvláštní užívání místních komunikací (překopy, částečné nebo úplné uzavírky), vyhrazená parkování, připojení sousedních nemovitostí sjezdem na místní komunikaci. Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie.

Na úseku životního prostředí vydává pro správní území města Horní Slavkov rozhodnutí nebo závazná stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Určuje a plánuje náhradní výsadbu a obnovu zeleně, provádí správu vodních toků a vodních děl města. Koordinuje a zajišťuje odpadové hospodářství města, zajišťuje vybavení a správu dětských a sportovních hřišť. Provádí odchyt toulavých, zdivočelých a synantropních zvířat a zabezpečuje jejich umístění v útulku. Zajišťuje a koordinuje úkoly města uložené zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. opatření proti povodním). Vydává rybářské lístky.

 
Formuláře Odboru výstavby a životního prostředí
 
 

Ing. Michaela Weinlichová  Ing. Weinlichová

vedoucí odboru

umisťování a povolování staveb, povolení zvláštního užívání komunikací

Tel.: 354 229 675, 602 324 341
E-mail: michaela.weinlichova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 225

 
 

 


Markéta Derfl Bašová Bašová

úřednice

umisťování a povolování staveb, povolení zvláštního užívání komunikací

Tel.: 354 229 669, 725 869 740
E-mail: marketa.basova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 225

 

 

 

 


Bc. Lenka Krejsová Bc. Krejsová

úřednice

povolování kácení a výsadby dřevin, odpadové hospodářství, ochrana zvířat, ZPF

Tel.: 354 229 670, 724 180 759
E-mail: lenka.krejsova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 224