Obsah

Odbor finanční (FO)

Zabezpečuje zpracování komplexních podkladů pro sestavení rozpočtu města včetně dlouhodobých prognóz a předkládá je orgánům města ke schválení. Zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu včetně závazných limitů pro jednotlivé odbory MěÚ a organizace zřízené nebo založené městem. Zabezpečuje zpracování podkladů a předkládání zpráv do rady a zastupitelstva města týkajících se úprav rozpočtu.
Zpracovává finanční analýzy dle požadavků vedení města. Na základě podkladů odborů a organizací zpracovává zprávy pro orgány města o výsledcích hospodaření (závěrečném účtu) města a navrhuje v případě potřeby nápravná opatření. Zabezpečuje komplexní vedení účetnictví města v souladu se zákonem o účetnictví a dle platné účtové osnovy včetně sestavení příslušných účetních výkazů. Zajišťuje platební styk s peněžními ústavy, zabezpečuje úkoly v oblasti zřizování účtů, dispozičního oprávnění a podpisových vzorů u peněžních ústavů. Na základě předložených podkladů odvětvových odborů provádí proúčtování majetku města.
Zabezpečuje úhrady faktur a ostatních plateb dle dispozic jednotlivých odborů. Zabezpečuje činnost pokladny. Zabezpečuje agendu na úseku místních poplatků stanovených podle obecně závazných vyhlášek města. Zabezpečuje agendu spojenou s výherními hracími přístroji.

 

Formuláře Odboru finančního

 

Ivana Kowaliková Kowaliková

vedoucí odboru


Tel.: 354 229 676, 602 284 661
E-mail: ivana.kowalikova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 208

 

 

 

 

 

 

Iveta Genčurová Genčurová

úřednice, pokladna


Tel.: 354 229 668
E-mail: iveta.gencurova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 207 a

 

 

 

 

 

Blanka Koškovská Koškovská

úřednice, místní poplatky, výherní hrací přístroje


Tel.: 354 229 678
E-mail: blanka.koskovska@hornislavkov.cz
Kancelář č. 207 b

 

 

 

 

 

Bc. Iveta Pokorná 

referentka, majetková účetní


Tel.: 354 229 682
E-mail:iveta.pokorna@hornislavkov.cz
Kancelář č. 209

 

 

 

Radka ŠponiarováŠponiarová

úřednice, mzdová účetní


Tel.: 354 229 662
E-mail: radka.sponiarova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 210