Obsah

Plán odpadového hospodářství města 2016 - 2024 

Plán odpadového hospodářství města Horní Slavkov na období 2016 - 2024 byl vzat na vědomí zastupitelstvem města usnesením č. ZM IV/16/46 dne 26.9.2016.

Účel plánu odpadového hospodářství

Obec, která produkuje ročně více jak 1.000 t ostatního odpadu, zpracovává dle § 44, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, plán odpadového hospodářství obce (POH). Plán odpadového hospodářství obce je zpracováván pro odpady, které obec produkuje a odpady, se kterými nakládá.

Účelem POH obce je analyzovat stav odpadového hospodářství města, posoudit jeho soulad a míru, kterou naplňuje požadavky obecně závazné vyhlášky o závazné části POH Karlovarského kraje. POH obce stanovuje cíle a opatření vedoucí k naplňování POH kraje a dále ke zkvalitnění odpadového hospodářství města spočívajícího ke zvýšení jeho efektivity při zachování principů trvale udržitelného rozvoje. Plán odpadového hospodářství města se tak stává základním strategickým a výkonným dokumentem pro řízení odpadového hospodářství. Závazná část POH je podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace obce.

 

Strategické cíle

Název cíle:

SC1: Snížit množství produkovaného komunálního odpadu a obalových odpadů

Indikátor:

MI 1: Celková produkce odpadů komunálních odpadů (sk. 20) a obalových odpadů (podsk. 1501) na obyvatele (kg/obyv./rok)

Cílová hodnota:

MI 1: 196 kg/obyv./rok v roce 2020 (85 % hodnoty r. 2014)

MI 1: 174 kg/obyv./rok v roce 2024 (75 % hodnoty r. 2014)

 

Název cíle:

SC2: Zvýšit míru celkové přípravy k opětovnému použití u odpadů z papíru, plastů, skla a kovů pocházejících z domácností (a podobných)

Indikátor:

MI 2: Míra separace odpadů z papíru, plastů, skla a kovů (%)

Cílová hodnota:

MI 2: Celková míra separace 50 % v roce 2020 (ind. pap 48 %, pl 42 %, sklo 74 %, kovy 40 %)

MI 2: Celková míra separace 60 % v roce 2024 (ind. pap 60 %, pl 53 %, sklo 75 %, kovy 50 %)

 

Název cíle:

SC3: Snížit množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládku

Indikátor:

MI 3: Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládku (% produkce r. 1995)

Cílová hodnota:

MI 3: 35 % v roce 2020

MI 3: 30 % v roce 2024

 

Plnění strategických cílů

Indikátor 1 Indikátor 2 Indikátor 3
2018: 279 kg/os./rok 2018: 44 % 2018: 66 % (109 kg/os./rok)
mi1 mi2 MI3

 

Kompletní POH města zde ke stažení.