Obsah

Odbor správní a vnitřních věcí

 

- zajišťuje provoz podatelny Městského úřadu Horní Slavkov


-  vykonává matriční agendu pro obce ve správním obvodu města (Horní Slavkov, Krásno, Nová Ves):
• zajišťuje výkon svatebních obřadů,  zápisy do Zvláštní matriky v Brně (provádí se v případech, kdy u občana ČR dojde k matriční události v cizině), vydává  výpisy z matričních knih, vede správní řízení ve věci změny jména nebo příjmení, přijímá prohlášení o volbě druhého jména, provádí zápisů o uznání otcovství, zajišťuje vydání Osvědčení o státním občanství
a Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (v případě, když občan ČR hodlá uzavřít manželství v cizině).


- provádí ověřování podpisů a kopií listin


- přijímá hlášení o ztrátě občanských průkazů a zajišťuje jejich předání na příslušné pověřené úřady


- spravuje kontaktní místo veřejné správy, tzv. CzechPOINT, ten:
• vydává výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, umožňuje podání podle živnostenského zákona č. 72, vydává výpisy z bodového hodnocení řidiče, výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníku provozu MAISOH a výpisu z insolventního rejstříku


- vykonává přestupkovou agendu


- vede evidenci obyvatel, provádí  přihlašování k trvalému pobytu a vede správní řízení ohledně zrušení trvalého pobytu


- zajišťuje agendu Sboru pro občanské záležitosti


- vede agendu ztrát a nálezů


- zajišťuje organizační přípravu a průběh voleb


- vykonává činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí


- poskytuje sociální poradenství


- přijímá přihlášky do výběrového řízení na přidělení vstupních bytů