Obsah

Odbor finanční

 

Zabezpečuje zpracování komplexních podkladů pro sestavení rozpočtu města včetně dlouhodobých prognóz a předkládá je orgánům města ke schválení. Zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu včetně závazných limitů pro jednotlivé odbory MěÚ a organizace zřízené nebo založené městem. Zabezpečuje zpracování podkladů a předkládání zpráv do rady a zastupitelstva města týkajících se úprav rozpočtu.
Zpracovává finanční analýzy dle požadavků vedení města. Na základě podkladů odborů a organizací zpracovává zprávy pro orgány města o výsledcích hospodaření (závěrečném účtu) města a navrhuje v případě potřeby nápravná opatření. Zabezpečuje komplexní vedení účetnictví města v souladu se zákonem o účetnictví a dle platné účtové osnovy včetně sestavení příslušných účetních výkazů. Zajišťuje platební styk s peněžními ústavy, zabezpečuje úkoly v oblasti zřizování účtů, dispozičního oprávnění a podpisových vzorů u peněžních ústavů. Na základě předložených podkladů odvětvových odborů provádí proúčtování majetku města.
Zabezpečuje úhrady faktur a ostatních plateb dle dispozic jednotlivých odborů. Zabezpečuje činnost pokladny. Zabezpečuje agendu na úseku místních poplatků stanovených podle obecně závazných vyhlášek města. Zabezpečuje agendu spojenou s výherními hracími přístroji.

 

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Kowaliková Ivana vedoucí odboru 354 229 676
602 284 661
Koškovská Blanka úřednice 354 229 678
Genčurová Iveta úřednice 354 229 668
Šponiarová Radka úřednice 354 229 662
Molnárová Ivana referentka, majetková účetní 354 229 682