Obsah

Mgr. Bc. Martin Stark

Tajemník je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostce. Zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města. Dále plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou a starostkou města.
Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům městského úřadu a je ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vedoucím úřadu.
Plní vůči zaměstnancům městského úřadu úkoly statutárních orgánů zaměstnavatele dle Zákoníku práce. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města s hlasem poradním.


Role v org. struktuře

Město Horní Slavkov - tajemník městského úřadu
Dlouhá 634/12, Horní Slavkov