Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Horní Slavkov
 • 2. Důvod a způsob založení

  Město Horní Slavkov vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Dlouhá 634 / 12
  35731 Horní Slavkov
  recepce: 352 350 666
  E-mail: podatelna@hornislavkov.cz
  WWW: http://www.hornislavkov.cz/
  ID Datové schránky: pm6bqn3
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Dlouhá 634 / 12
   35731 Horní Slavkov
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Dlouhá 634 / 12
   35731 Horní Slavkov
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 17:30
   úterý8:00 - 15:00
   středa8:00 - 17:30
   čtvrtek8:00 - 15:00
   pátek8:00 - 13:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   recepce: 352 350 666
  • 4.5. Čísla faxu
   Fax není využíván.
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   http://www.hornislavkov.cz/
  • 4.7. Adresa e-podatelny

   podatelna@hornislavkov.cz

  • 4.8. Další elektronické adresy
   podatelna@hornislavkov.cz
 • 5. Bankovní spojení
  19-0862175349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
 • 6.
  00259322
 • 7. DIČ
  CZ00259322
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace

  Informace lze získat v recepci Městského úřadu Horní Slavkov, Dlouhá 624/12 Horní Slavkov, který se nachází v přízemí úřadu, nebo na internetových stránkách www.hornislavkov.cz. Žádosti a jiná podání, adresované Městu Horní Slavkov, lze podat v písemně formě v podatelně Městského úřadu Horní Slavkov, Dlouhá 634/12 Horní Slavkov, elektronicky prostřednictvím e-mailu: podatelna@hornislavkov.cz nebo prostřednictvím datové schránky: pm6bqn3.

  Žádosti o informace je možné také podat  přímo na konkrétním odboru či u konkrétního pracovníka, který neprodleně zajistí evidenci žádosti podatelnou Městského úřadu Horní Slavkov.

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  PODÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍ O PRÁVECH A POVINNOSTECH OSOB

  Dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)

   

  1. HLAVA VIII - ODVOLACÍ ŘÍZENÍ- ust. § 81 a násl. správního řádu

  Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání musí mít náležitosti, uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

   

  2. HLAVA X - OBNOVA ŘÍZENÍ - ust. § 100 a násl. správního řádu

  Řízení před správním orgánem, ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci, se na žádost účastníka obnoví,  jestliže

  a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo

  b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

   Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.

  Ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z moci úřední rozhodnout též správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže je dán některý z uvedených důvodů a jestliže je na novém řízení veřejný zájem; do konce uvedené lhůty musí být rozhodnutí o obnově řízení vydáno.

   

   Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“

   

  1. Odvolání dle § 16 odst. 1 InfZ

  Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1 zákona) se podává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence či v podatelně městského úřadu ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

  Adresuje se: Město Horní Slavkov, odbor správní a vnitřních věcí, Dlouhá 634/12, 357 31  Horní Slavkov.

  Odvolání musí obsahovat označení:

  - toho, kdo odvolání podává, v rozsahu § 14 odst.2 InfZ (žadatel),

  - proti jakému rozhodnutí je odvolání podáváno,

  - informace, která byla požadována.

  O odvolání proti rozhodnutí MM rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje.

  Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem, na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu.

   

  2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  Stížnost podává ten, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 InfZ (odkaz na zveřejněnou informaci), kterému po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 InfZ nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 InfZ nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 Zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

  Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní zpracovatel písemný záznam.

  Stížnost se podává do 30 dnů ode dne

  a) doručení sdělení podle § 6 InfZ (odkaz na zveřejněnou informaci), podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ (informace se nevztahují k působnosti Města) nebo podle § 17 odst. 3 InfZ (oznámení o výši úhrady),

  b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 InfZ (základní a prodloužená lhůta).

  O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje.

  Zvláštní úprava opravných prostředků dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

  Odvolání
  Proti rozhodnutí vydanému podle zákona č. 337/1992 Sb. má účastník řízení právo podat odvolání.
  Lhůta pro odvolání je 30 dnů. Odvolání proti rozhodnutí o místních poplatcích nemá odkladný účinek, tj. nepozastavuje placení poplatků. Odvolání se podává písemně prostřednictvím podatelny úřadu nebo ústně do protokolu u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Musí obsahovat tyto náležitosti - přesné označení správce daně, přesné označení odvolatele, číslo jednací, případně číslo platebního výměru nebo jiná jednoznačná identifikace rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí, návrh důkazních prostředků k tvrzení v odvolání uvedeným, není-li odvoláním namítán jen rozpor s právními předpisy, navrhované změny či zrušení rozhodnutí.

   

  Zvláštní úprava opravných prostředků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. V ostatním platí příslušná ustanovení správního řádu (viz. výše).


   

 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PODLE NICHŽ POVINNÝ SUBJEKT ZEJMÉNA JEDNÁ A ROZHODUJE (zákony v platném znění)

    

   Uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v recepci nebo v kterékoliv další kanceláři městského úřadu, elektronicky pak lze texty zákonů nalézt na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

    

   zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
   zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
   zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
   zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
   zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
   zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, a o změně některých zákonů
   zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
   zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
   zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
   zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
   zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
   zák. č. 379/2005 Sb., opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými toxickými látkami
   zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
   zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

   zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
   zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů
   zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
   zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
   zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
   zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
   zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
   zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
   zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
   zák. č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
   zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
   zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
   zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

    

  • 14.2. Vydané právní předpisy

   Vydané právní předpisy

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad za poskytování informací.

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv
  • 16.2. Výhradní licence

   Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Poskytnuté informace

  Poskytnuté informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2017