Obsah

Bylo vydáno Rozhodnutí o povolení stavby Regenerace sídliště 4.etapa

Typ: ostatní
návrh ozelenění svahu u domu Vydaným rozhodnutím je povolena úprava veřejných prostranství a výstavba parkovacích ploch za tzv. kravínem v ul. U lesoparku.

Stavba řeší zřízení nových odstavných a parkovacích ploch v rámci parkoviště pro osobní vozidla za bytovým domem v ulici U Lesoparku. Na parkovišti jsou navržena šikmá parkovací stání pod úhlem 60°. Celkem zde vzniká 111 nových míst, která zahrnují 4 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále je navrženo vybudování nového chodníku v místě za bytovým domem, který zpřístupní jednotlivé vchody domu a nově navržené parkoviště. V místě potřeby budou doplněny prvky splňující požadavky na bezbariérové užívání staveb. Stavba bude napojena na stávající zatravněné plochy. Realizaci stavby se předpokládá na rok 2021-2022, dle aktuálních možností získání dotačních prostředků pro regeneraci sídlišť. Ze stejného zdroje byla již realiována část ploch v Poštovní ulici. Projektovou dokumetaci stavby vypracoval kolektiv studia GEOprojectKV, s.r.o., který zařadil mimo jiné i opatření pro zadržování vody v krajině, veškeré dešťové vody z nových parkovacích ploch budou zasakovány v místě stavby, dlážděné plochy jsou děleny četnými ostrůvky zeleně, bytový dům je chráněn navrženým osazením svahu. Po realizaci této etapy dojde následně k obnově vodorovného dopravního značení v obytné zoně v ul. U Lesoparku, což by mělo vést ke zlepšení bezpečnosti a situace dopravy v klidu (parkování) v dotčené lokalitě.


Příloha

Vytvořeno: 22. 11. 2019
Poslední aktualizace: 27. 11. 2019 10:20
Autor: Odbor majetku a investic